The Ordinance Embed Within

As per the Gurbani, the Creator is spread like the waves all over; in other words, His energy form is permeating every life and thing; Fifth Guru verifies it on 275, SGGS:

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥

ਜਿਤੁ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ 

ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨਿ ਹੋਗੁ ॥ 

ਪਸਰਿਓ ਆਪਿ ਹੋਇ ਅਨਤ ਤਰੰਗ ॥

ਲਖੇ ਨ ਜਾਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ॥ 

ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਦੇਇ ਤੈਸਾ ਪਰਗਾਸ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ ॥ 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥

ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ॥੮॥੯॥

Paarbarahm kay saglay thaa-o.

Jit jit ghar raakhai taisaa tin naa-o.

Aapay karan karaavan jog.

Parabh bhaavai so-ee fun hog.

Pasri-o aap ho-ay anat tarang.

Lakhay na jaahi paarbarahm kay rang.

Jaisee mat day-ay taisaa pargaas.

Paarbarahm kartaa abinaas.

Sadaa sadaa sadaa da-i-aal.

Simar simar naanak bha-ay nihaal. ||8||9||

In essence: All places belong to Akalpurakh. The mortal acquires the name of that profession in which Akalpurakh places him. Akalpurakh is the only one, who is capable to do anything and He causes others to act, as He wants. It occurs whatever pleases Him eventually. He pervades all over like waves. His plays cannot be expressed. As per His given intellect, the mortals acquire the understanding of the world and Him. Akalpurakh is the imperishable Creator and He is merciful to all forever. Oh Nanak! Remembering Him has enraptured me.

          His presence becomes clear by feeling Him within in a form of energy that also is permeating all over as universal energy. With His presence within, His Will or Ordinance also is embedded within. To realize that, the Guru advises us to get over the duality that makes us see everyone and everything separate from us. Once that is done, a feeling of oneness with the Creator blooms within us, and it elevates us above our selfishness thoughts and plans. Then our thinking gets directly patched with His universal energy-existence. Under its influence, whatever we think and intend to do is to honor His Will/Ordinance; however, if we remain separated from His presence we have within, we walk openly on a selfish agenda, and the Guru warns us in Japji about the Creator’s power beyond expression: it is on 7, SGGS, stanza 33:

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥

Ākẖaṇ jor cẖupai nah jor.

Neither we have power to speak, nor do we have power to be silent.

ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ॥

Jor na mangaṇ ḏeṇ na jor.

We have no power to ask/beg or to give away (anything).

ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥

Jor na jīvaṇ maraṇ nah jor.

We have no power to live, or power to die.

ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ॥

Jor na rāj māl man sor.

It is not in our power to obtain power to rule or to have wealth that creates commotion in the mind.

ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥

Jor na surṯī gi-ān vīcẖār.

We have no power to understand the divine knowledge, or to meditate.

ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥

Jor na jugṯī cẖẖutai sansār.

We have no power, which can liberate us from this world. (Then who has all this power? The Guru answers in the next verse):

ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥

Jis hath jor kar vekẖai so-e.

Ekankar, who has all this power, creates and watches His creation.

           Thus there is only one, who has this mighty power, and it is the Master of the universe, who after fashioning the creation exercises His power to watch it.

ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥

Nānak uṯam nīcẖ na ko-e. ||33||

Oh Nanak! There is no one high or low (in His consideration).

        It is we who have habit of seeing people as low or high. The Guru, while addressing Ekankar’s mighty power and our being powerless, hints also at manmade races or castes or the concept of chosen ones and tells that for Ekankar, there is no such thing like caste or race or His special favor to special kind of people. Only stress the Guru gives is on His praise, which the Creator appreciates. In the following, he advises us to remain aware of our very limited power we boast about:

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਲੇਖੈ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲਣਾ ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ ॥

ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ ਲੇਖੈ ਸੁਣਿ ਵੇਖਾਉ ॥

ਲੇਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਅਹਿ ਪੜੇ ਕਿ ਪੁਛਣ ਜਾਉ ॥੧॥

Sirīrāg mėhlā 1.

Lekẖai bolaṇ bolṇā lekẖai kẖāṇā kẖā-o.

Lekẖai vāt cẖalā-ī-ā lekẖai suṇ vekẖā-o.

Lekẖai sāh lavā-ī-ahi paṛe kė pucẖẖaṇ jā-o. ||1||

Raag Sree Raag, the bani of first Nanak.

In essence: Our speaking and eating are limited. The path of our lives is for limited time and so is our listening and seeing. In limits, we breathe. I do not need to ask this fact from the educated ones (because it is so simple).

             So what goes wrong? We get enveloped in the love of Maya that keeps pushing us toward our selfish agenda, which goes against the inspiration, which is being given to us within continuously by the Creator, but we, brainwashed by our environments, fail miserably to comprehend that; consequently, we distance ourselves from our Creator. We fail to realize that the Maya we love so dearly actual becomes a cause of our brutal destiny that fails us to obtain ever-lasting bliss and His envision we are truly need of.

ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੋਹੁ ॥

ਅੰਧੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਤਿਸੁ ਏਹ ਨ ਓਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Bābā mā-i-ā racẖnā ḏẖohu.

Anḏẖai nām visāri-ā nā ṯis eh na oh. ||1|| Rahā-o.

Oh wise person! The Maya creation is deceitful. Blinded by it, the mortal forgets Akalpurakh’s name; consequently, neither this Maya is obtained forever, nor His name. Pause.

         Why? The Guru answers:

ਜੀਵਣ ਮਰਣਾ ਜਾਇ ਕੈ ਏਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲਿ ॥

ਜਿਥੈ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਐ ਤਿਥੈ ਕੋਇ ਨ ਚਲਿਓ ਨਾਲਿ ॥

ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੜੇ ਸਭਿ ਬੰਨਹਿ ਪੰਡ ਪਰਾਲਿ ॥੨॥

Jīvaṇ marṇā jā-e kai ethai kẖājai kāl.

Jithai bahi samjā-ī-ai ṯithai ko-e na cẖali-o nāl.

Rovaṇ vāle jeṯ-ṛe sabẖ banėh pand parāl. ||2||

From birth till death, the people remain involved in collecting things (wealth and relationships) here; however, where the mortal is explained about these things, no one other goes there with him/her. All those who cry for others (the dead) are just gathering bundles of straw (useless.)

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਘਟਿ ਨ ਆਖੈ ਕੋਇ ॥

ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ ਕਹਣਿ ਨ ਵਡਾ ਹੋਇ ॥

ਸਾਚਾ ਸਾਹਬੁ ਏਕੁ ਤੂ ਹੋਰਿ ਜੀਆ ਕੇਤੇ ਲੋਅ ॥੩॥

Sabẖ ko ākẖai bahuṯ bahuṯ gẖat na ākẖai ko-e.

Kīmaṯ kinai na pā-ī-ā kahaṇ na vadā ho-e.

Sācẖā sāhab ek ṯū hor jī-ā keṯe lo-a. ||3||

Oh my eternal Master! All people call you the greatest of the great; no one says that you are less. However, no one can appraise you, because by merely saying that you are great, you don’t become great. There are numerous worlds of beings (which are perishable), but only you are eternal.

             The only way out is to realize the Creator’s presence we have within by connecting to it and then reconnecting to His universal force, which can also be called the universal energy that is the cause and source of our lives:

ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥

ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥

ਜਿਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਤਿਥੈ ਨਦਰਿ ਤੇਰੀ ਬਖਸੀਸ ॥੪॥੩॥

Nīcẖā anḏar nīcẖ jāṯ nīcẖī hū aṯ nīcẖ.

Nānak ṯin kai sang sāth vadi-ā si-o ki-ā rīs.

Jithai nīcẖ samālī-an ṯithai naḏar ṯerī bakẖsīs. ||4||3||

Nanak says: Oh Ekankar! I seek the company of those persons, who are the lowest of the lows, nay, utterly the lowest. I don’t want to belong to any lofty caste or status. I know that where the lowest are looked after, you bestow grace there.

             In the last verses of the above shabda, the Guru repudiates our dividing mentality. He reminds us to remain in love with the Creator to comprehend Him and His expansion in entirety in individual forms and energy. Most of the time, the organized religions infuse dividing mentality in the followers that becomes their big hindrance to realize Him; by following such dogmas, one starts walking away from the Creator. Falling in love with the Creator is a miracle; once one falls in love with Him, miracle start occurring in one’s life. This way, once we succeed, we also understand what the Guru meant when he says on 1, SGGS:

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ ॥

Kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.

In essence: How can one be truthful and how can the veil of falsehood be torn away?

             If by purifying one’s body, getting in deep meditation and going in a pursuit of satisfaction, Akalpurakh cannot be realized, then what is the way out to realize Him? How is it possible to be truthful in His consideration? Answer comes in the following verse:

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥

Hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal.  ||1||

Oh Nanak! We should obey the preordained ordinance.

             To be truthful is to remain in harmony with Ekankar’s ordinance. It means to understand His ordinance and to remain aligned to His creation; by doing so, one becomes able to bear with the outcome of circumstances. In other words, take everything as it comes without any complain. There is no need of doing rituals and playing intellectual games but to live in His ordinance; this is the essence to tear down the wall of illusions of falsehood. The concept of His “Hukam/ordinance/will” is very wide. A journey from a seed to a plant and its final decaying and mixing with the earth eventually is a part of His ordinance. The law of gravity and other natural laws are also parts of His ordinance. In the next Stanza of the Japji, the Guru has defined Ekankar’s ordinance so that first it could be understood, and that is said in the above quotes.

                In this context, please remember how Fifth Nanak interprets the same idea on 387, SGGS:

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫ ॥

ਆਪੇ ਪੇਡੁ ਬਿਸਥਾਰੀ ਸਾਖ ॥

ਅਪਨੀ ਖੇਤੀ ਆਪੇ ਰਾਖ ॥੧॥

Āsā mėhlā 5.

Āpe ped bisthārī sākẖ.

Apnī kẖeṯī āpe rākẖ. ||1||

Raag Asa, the Bani of Fifth Nanak.

In essence: Akalpurakh is like a tree with extended branches. He Himself protects His crop (creation).

ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਉ ਏਕੈ ਓਹੀ ॥

ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਆਪੇ ਸੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jaṯ kaṯ pekẖa-o ekai ohī.

Gẖat gẖat anṯar āpe so-ī. ||1|| rahā-o.

Wherever I look, I see only Akalpurakh, and He Himself permeates all the beings. Pause.

ਆਪੇ ਸੂਰੁ ਕਿਰਣਿ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥

ਸੋਈ ਗੁਪਤੁ ਸੋਈ ਆਕਾਰੁ ॥੨॥

Āpe sūr kiraṇ bisthār.

So-ī gupaṯ so-ī ākār. ||2||

Akalpurakh is the Sun and its rays that emanate from it. He is invisible but He is visible in forms as well.

ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਥਾਪੈ ਨਾਉ ॥

ਦੁਹ ਮਿਲਿ ਏਕੈ ਕੀਨੋ ਠਾਉ ॥੩॥

Sarguṇ nirguṇ thāpai nā-o.

Ḏuh mil ekai kīno ṯẖā-o. ||3||

Akalpurakh’s two names are established: His being without attributes (Nirgun) and with attributes (Sargun); however, in both He exists (no difference between the both).

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਖੋਇਆ ॥

ਅਨਦ ਰੂਪੁ ਸਭੁ ਨੈਨ ਅਲੋਇਆ ॥੪॥੧੭॥੬੮॥

Kaho Nānak gur bẖaram bẖa-o kẖo-i-ā.

Anaḏ rūp sabẖ nain alo-i-ā. ||4||17||68||

Oh Nanak! Say this: A person whose doubt is expelled by the Guru sees only Akalpurakh, the embodiment of bliss, everywhere. 

             The Guru’s shabda leads to the Will of the Creator that inspires us to understand His ordinance, which is embedded within us as stated by First Nanak in Japji, but even after realizing how powerful is His ordinance, we remain selfish to create our own agenda and fail in realizing Him day and night. Through our will, a cycle of miseries starts circling us and we end up enveloping in it till our last breath. Shouldn’t we prefer His Will to ours? If we do that, we will see the world differently. His Will should be seen through His inspiration He gives us within; to recognize it, we should realize its nature; in other words, His embedded Will/His inspiration expands our intentions and love for the well being of all the lives, and if it is not of that nature, obviously, it is our own will that is drenched in selfishness and conceit. As we succeed in differentiating between His Will and our will, we can see ourselves as a part of His life energy that pervades continuously and eternally everywhere.

Wishes

Gurdeep Singh

Diet Therapy

Diet Therapy

Diet therapy is a  method of eating and drinking in which the amount and kind of food, as well as the times at which it is to be taken, are regulated for therapeutic purposes It is required for our proper functioning of physiological processes, sociability and psychological functioning.

Guru Nanak In His Own Words book by S. Gurdeep Singh

Guru Nanak In His Own Words by Gurdeep Singh

Guru Nanak In His Own Words by Gurdeep Singh

GURU MESSAGE The Ultimate Freedom book

Books are great gifts for someone whom you love and care. It is a book that can change anyone’s life if read with an open heart and mind.

GURU MESSAGE The Ultimate Freedom book

by S. Gurdeep Singh

Click here to Read GURU MESSAGE The Ultimate Freedom Book

Guru Message book by Gurdeep Singh

Click here to Read GURU MESSAGE The Ultimate Freedom Book

Gurbani Da Saral Viakaran Bodh by Bhai Joginder Singh Talwara

Books are great gifts for someone whom you love and care. It is a book that can change anyone’s life if read with an open heart and mind.

Gurbani Da Saral Viakaran Bodh  (E-book)

by Bhai Joginder Singh Talwara

Gurbani-Da-Saral-Viakaran-Bodh- Part 2 by Joginder Singh Talwara

Gurbani-Da-Saral-Viakaran-Bodh- Part 2 by Joginder Singh Talwara

Click here to learn Gurbani Viakaran

—————***********—————

 

Gurbani Vyakaran by Prof. Sahib Singh (E-book)

Books are great gifts for someone whom you love and care. It is a book that can change anyone’s life if read with an open heart and mind.

 Gurbani Vyakaran (E-book)

by Prof. Sahib Singh Ji

Gurbani grammar, gurbani vyakaran, Prof. Sahib SinghClick to read : Prof Sahib Singhs Gurbani Vyakaran

 

————–***********—————-

Guru Nanak In His Own Words – A Few Words by Gurdeep Singh

guru-nanak-in-his-own-words-b-f

A Few Words

Writing on Guru Nanak’s life based on the stories woven out of fantasies is doing injustice to him. As a matter of fact, he was bigger than life, vaster than time and taller than History; writing about him to the satisfaction is just not possible. So far, the writers have just tried to word his life in a very limited manner. When I thought of writing about him, I was overwhelmed with the feelings of insufficiency I had; nonetheless, my urge to see him in his own words started blooming in me slowly. Finally I have felt to share with my readers how always I perceive him in his compositions.  Most of the people, regardless of religion or faith, admire Guru Nanak; nonetheless, some people, being biased and narrow minded, screwed up some courage to slander him based on their limited knowledge about his philosophy though it is expressed in his bani explicitly. I have nothing against them; therefore, I wouldn’t name them here; however, their words they used for him prove that people having special interests never get open up for that phenomenon that doesn’t fit in their agenda conceived in their innate nature. Doubtless, such people, being in denial, can never try to comprehend the magnitude of revolution Guru Nanak has brought to the Indian society and beyond. What civility we advocate today, Guru Nanak promoted it with audacity five centuries ago. Pointing a finger at such a spiritual seer with prodigious talent is nothing but a display of boorishness.

In this book, I have tried to build Guru Nanak’s personality based on his own words along with the help of those who were very much familiar with his new venturous mission in support of equality and justice supported by his logic and personal divine experience well stated in his bani; it is fascinating to see how it tears down the veils of hypocrisy, manipulations, suppression, and exploitation of the humanity at large scale. If we study his entire bani, it becomes very clear that all his descendants, Second Nanak, Third Nanak, Fourth Nanak, Fifth Nanak, Ninth Nanak, and Tenth Nanak simply interpreted his philosophy without adding anything new; therefore, only they become the real witnesses of his life and his contribution to the society and beyond. His courageous approach of questioning the religious people in power is itself a revolutionary venture he persuaded with all zest and commitment. A very rare example we can found of a seer of his caliber who ever walked to various directions in and outside India. The lamp he lit in the darkness still luminosities incessantly to date.

Here is the essence of his philosophy: there is only one unborn and eternal Creator, who is all in all regardless the names different cultures or societies have given to Him; He is beyond animosity or fear and He is from Himself; there is no difference between the unborn and eternal Creator and His creation as it is His own part; thus He permeates it. It is His eternal laws that control the entire universe and beyond. Going against His creation is going against Him. Guru Nanak’s concept of the Creator differs from all Abrahamic religions and Hinduism at large. To realize the Creator one needs to have a true Guru, who has already realized Him and who could make others realize Him; however, to tread on this path, one needs to live detached in the Maya enveloped world by following the Guru impeccably.

I have divided the book into eight parts with separate headings so that I can construct his magnificent and darling personality issue-wise with references to the reactions we see recorded in the history of India.

I have done my best to quote him more than anyone in this book; however, I have avoided adding the most of his major banis in this book fearing it will turn out to be very big book. To know him best way, I urge the readers to read his banis known as “Japji”, “Maajh Kee Vaar”, “Patti”, “Dakhni Onkar”, “Sidhgost”, “Asa Dee Vaar” “Tithee” and his bani in Raag Asa, Parbhati, Dhanasri and Maroo.

I entreat forgiveness if unknowing I have made any mistake in this book, and I make no claim what so ever. I want to thank S. Gurdeep Singh, the Treasurer, S. Navtej Singh, the Secretary; S. Harvinder Singh, the C0-ordinator and S. Sital Singh, the Manager of the Gurudwara Parbandhak Committee Srinagar (J&K), for their kind co-operation.

I hope, the readers will enjoy this book and feel Guru Nanak’s message inspiring, as it has changed me drastically.

Last but not least, for enabling me to present this book to my readers, I am heartily thankful to Manjeet, a hard working person (for giving this book a final shape for printing), Dr Bhagwan Singh, a great listener and intellectual (for his precious opinions), and my publisher Mr. Harish Jain, whom I have found to be a wonderful person.

Gurdeep Singh

www.gursoch.com

gursoch@yahoo.com

Guru Nanak In His Own Words- My Observations by Dr.Bhagwan

Guru Nanak In His Own Words by Gurdeep Singh

Guru Nanak In His Own Words by Gurdeep Singh

In essentials of Sikhism: The predominant idea that prevails is that the world had two Streams of religious thoughts prior to the advent of Guru Nanak, but Both the Streams had gone muddy. It is evident from the historical record that the later on religious masters of the both streams had gone corrupt. The humanity had lost hope for good in their teachings. The religious teachers of Semitic religions namely Islam, Judaism and Christianity and those of the Aryan religions namely Hinduism, Jainism, Buddhism had also lost their way. Spirituality was replaced with corruption and the society became rotten under their off track evil influences.

Guru Nanak travelled far and wide in order to bring the wrong doers to the right path. The way He chose was the intellectual discourse. He took with him Bhai Mardana, the rebeck player, who would supplement him by playing it. Guru Nanak met Muslim and other prominent religious leaders and also siddhas, yogis and pundits (as it is testified in his hymns complied in Sri Guru Granth Sahib). His hymns cover philosophical, social, religious, and political aspects of the human life. He undertook his mission to bridge the gap of thoughts between the two streams of religious thoughts, and He succeeded in bridging them. His well known bani Japji, sets up the foundation of his process of thoughts in which He preaches the unity of God (as we see in Mool Mantra) that brings him closer to Judaism and Islam though he also differs from both of them; his concept of God is opposite to the idea of trinity: Father, son and holy spirit, and the trinity of Hinduism: Brahma, Vishnu and Shiva. The discourses he had with Pundits, Yogis, Siddhas, Muslim religious leaders took him far away from their path of hypocrisy, as Mr. Gurdeep Singh shows in his book “Guru Nanak in His own Words”. The Guru condemns the hypocritical way of life along with the renunciation of the world, and he recommends instead the right way of truthful living. The way of miracles of those religious leaders does not affect him; rather he teaches them to adopt the rightful worldly path instead of running away from it by dissuading them from their chosen way of life. He teaches the Pundits to control themselves to channelize through a right path so that the exploitation of the naive public can be stopped. He advises them to love the world of God while proceeding on His realization as we see in His following words:

ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ

Ėṯ rāhi paṯ pavṛī-ā cẖaṛī-ai ho-e ikīs. (7, SGGS)

Further he explores the five realms of evaluations of the spirit through Dharam Khand, Gyan Khand Karam Khand, Sarm Khand, Sach Khand that pave a way to reach to the peak of spirituality; however for that a rigorous training and efforts are required as explained by Mr. Singh in his book with examples in every sphere of life of a human being. Mr. Singh’s efforts in this regard are very much praise worthy. I think he doesn’t leave anything that is required for a person to follow the divine path expressed by the Guru. What Guru Nanak has discussed in Japji in Macro form, Mr. Singh has explained it in a micro form.

Dr. Bhagwan Singh

Guru Nanak In His Own Words Book

guru-nanak-in-his-own-words-b-f

Guru Nanak In His Own Words

Heal Yourself with Fasting Therapy

FASTING IS USED FOR HEALING BUT NOT AS A RITUAL, BECAUSE IT IS RELATED WITH THE HEALING PROCESS ONLY; WHEN IT IS DONE ONLY AS  RITUALS, IT LOSES ITS MEANING.

Juice fasting
FASTING THERAPY
is one of the most ancient customs. This is nature’s oldest, most effective and yet least expensive method of treating diseases. It  is defined as complete abstinence of food and drinks other than water for a specific period of time to attain health. It is an effective way to kindle the digestive fire and burn away accumulated toxins from the body and mind. It also eliminates gas, lightens the body, improves mental clarity, provides a clean tongue and fresh breath and preserves overall health.

      Fasting also helps to build up self-control and discipline and bring more awareness and control over senses which ultimately elevate the state of consciousness. It allows the body to rest, detoxify and to heal.

        Dr. Arnold, American Naturopath had proved by his experiments that during fasting, wounds and cuts heal more quickly. Acute diseases can be cured by fasting only. It cleanses the body and thus makes it more energetic. It makes skin more glowing and healthy. Breathing movement improves. Abdominal pain and swelling also removes. Blood pressure get normalize and vital force also increased.

            Fasting is the last weapon of a devotee of the non-violence resorts to fast. It takes us towards spirituality and god. Ether element is attained only fasting. By fasting peace and bliss can be achieved. Fasting is considered as king of all therapies-Mahatma Gandhi.

             Digestive system digest food but when food is not consumed then it starts consuming toxins of the body and cure the body.

                 The purpose of fasting is to get rid of disease. By keeping this aim in mind we should follow such routine that not our body only but mind and soul also get relax and purifies.

          People who are suffering from Diabetes mellitus, Ulcers, Tuberculosis, Malnutrition, Anemia, AIDS, Porphyries, and Infectious disease SHOULD NOT DO FASTING. Fasting in these diseases can harm or aggravate the condition. Pregnant women, Elderly people should also not do fasting.

DURATION OF FASTING: To cure acute diseases anyone can fast for 1-4 days it is termed as short fast.

           To cure chronic diseases, fasting is for 7-21-40 days depending on the condition of the patient and disease. Such type of fasting should be done under supervision of Naturopathic Doctor.

PRECAUTION TO BE TAKEN DURING FASTING:

 1. Physical labour or strenuous exercise should be avoided during fast.
 2. Drink lot of clean water in small quantity at a time to avoid dehydration.
 3. Mind should be free from anger, worry and fear. Always be positive.
 4. Solid food should not be taken during fast
 5. One should eat with self-control when fast is over.
 6. Walk on clean grass in the early morning.
 7. Enema should be taken once in a day during fast.
 8. Alternate hip bath and alternate compression on lower abdomen should be taken.
 9. Keep feet warm as tolerance to cold decreases.
 10. Long fasts should be done under supervision of Naturopathic Doctor.

CRISIS DURING FASTING: During fasting, a temporary increase in symptoms during the cleansing or detox process which may be mild or severe. One should not be panicked at that time. Only nature cure treatment should be taken to control Abdominal Colic, Headache, Skin Diseases, Vomiting, Fever, Arthritis, Weakness etc. from Naturopathic Doctor.

TYPES OF FAST: Fast and types of food should be suggested to patients according to their age and type of diseases.

 1. Juice fast
 2. Fast on fruits
 3. Fast on vegetables soup
 4. Fast on milk
 5. Fast on butter milk
 6. Evening Fast
 7. Weekly fast
 8. Short and long fast
 9. Complete fast

PREPARATION FOR FAST: Before starting any fast, one should be know the rules and benefits of fasting, crisis and their management. Before starting long fast, one should half his meal and increase intake of water, vegetables and fruits. On the second day he/she should give up one meal and in evening only fruits is to be take. On 3rd day he/she should be totally on vegetables soup. On 4th day he/she should be totally on fruits and on 5th day he/she should keep juice fast only. Drink lots of water during fasting. After 5th day one should go for long complete fast under the supervision of naturopathic Doctor.raw-food

HOW TO BREAK THE FAST: Breaking fast is as important as keeping fast and following instruction during it. It is a critical phase of fasting. During fasting, body is in the resting mode, stomach shrinks and intestines become idle so solid food must be re-introduced very slowly. To break the fast on liquid food using for this purpose fruit juice/tomato juice/watermelon juice or vegetable broths. In fruit juice half glass of orange juice should be taken. After an hour another half glass may be taken. Start taking half glass juice at every hour on the first day. 2nd day full glass of juice at every two hours should be taken. On 3rd and 4th day orange, grapefruit, tomato, watermelon, muskmelon should be consumed. On 5th day vegetables soup may be added with fruits. One may consume lemon water, coconut water, lemon-honey water too. From 6th day onward one should start consuming light meal/sprouts & drink lots of clean water.

       After successful fasting one should feel light and energetic, real hunger, pink tongue, no body odor and no hard stool.

Note :  The ideas expressed in the above article are of the writer’s only; Gursoch team doesn’t promote it as an alternative to any medical advice or treatment.

Older posts «